حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی

گروه مولفان | جی بی بارنی| ویلیام اس هسترلی| وحید خاشعی| حامد دهقانان| عطاءاله هرندی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 368

28,000 تومــان

اینکوترمز 2010

گروه مولفان | مسعود طارم سری
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 254

18,000تومــان

آثار و تبعات اقتصادی الحاق ایران به موافقت نامه بانکوک

گروه مولفان | حسن ولی بیگی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 296

3,500 تومــان

جعبه ابزار بازاریابان

گروه مولفان | وحید ناصحی فر| ابوالقاسم ابراهیمی| محمد رضا سعادت
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 240

3,000 تومــان

تخمین و تحلیل تجارت مکملی ایران با کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی

گروه مولفان | یوسف حسن پور| بیتا نوروزی| حمیدرضا محبی| سید عبدالمحمد رضائی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 156

2,000 تومــان

علل و عوامل تجارت مابین کشورها

گروه مولفان | جمشید فهیمی فر
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 80

1,100 تومــان

کسب و کار الکترونیکی

گروه مولفان | سعید فتحی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 252

3,000 تومــان

آثار الحاق به سازمان جهانی تجارت بر توسعه مالی در اقتصاد ایران

گروه مولفان | محمد راستی| محمدرضا رفعتی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 246

3,000 تومــان

راهکارهای گسترش خدمات نقطه تجاری مجازی

گروه مولفان | علی اکبر جلالی| علی حیدری
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 148

2,000 تومــان

سیاستهای حمایتی و پیامدهای آن در ایران

گروه مولفان | ابراهیم علی رازینی| میرهادی سیدی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 300

2,700 تومــان

خوشه گردشگری

گروه مولفان | کاظم یاوری| میرعبدالله حسینی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 86

1,200 تومــان

استاندارد و صادرات

گروه مولفان | فروغ منتقمی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تعداد صفحات: 156

1,800 تومــان