حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اطلس گلها و گیاهان (رستنی های) زینتی پاره اول A -جلد 13

گروه مولفان | هادی کریمی
ناشر: علم کشاورزی ایران
تعداد صفحات: 260

30,000 تومــان

اطلس گلها و گیاهان (رستنی های) زینتی پاره دوم B -جلد 14

گروه مولفان | هادی کریمی
ناشر: علم کشاورزی ایران
تعداد صفحات: 96

12,500 تومــان

مبانی علوم خاک

گروه مولفان | منوچهر زرین کفش
ناشر: علم کشاورزی ایران
تعداد صفحات: 668

18,000 تومــان

کشت و کار رستنی های: هرز مراتع علوفه زراعی و متفرقه -جلد 4

گروه مولفان | هادی کریمی
ناشر: علم کشاورزی ایران
تعداد صفحات: 446

40,000 تومــان

ریاضیات جامع صنایع غذایی

گروه مولفان | رضا فرهمندفر
ناشر: علم کشاورزی ایران
تعداد صفحات: 248

11,500 تومــان

(فقط شرح) اطلس رستنی های داروئی پاره اول A و B -جلد 7

گروه مولفان | هادی کریمی
ناشر: علم کشاورزی ایران
تعداد صفحات: 200

11,000 تومــان

اطلس رستنی های دارویی پاره پنجم Q تا Z -جلد 12

گروه مولفان | هادی کریمی
ناشر: علم کشاورزی ایران
تعداد صفحات: 580

40,000 تومــان

اطلس رستنی های داروئی پاره اول A، B -جلد 6

گروه مولفان | هادی کریمی
ناشر: علم کشاورزی ایران
تعداد صفحات: 242

30,000 تومــان

پروانه آساها -جلد 8

گروه مولفان | هادی کریمی
ناشر: علم کشاورزی ایران
تعداد صفحات: 286

30,000 تومــان

اطلس رستنی های داروئی پاره دوم D & C -جلد 9

گروه مولفان | هادی کریمی
ناشر: علم کشاورزی ایران
تعداد صفحات: 474

40,000 تومــان

اطلس رستنی های داروئی پاره دوم L تا E -جلد 10

گروه مولفان | هادی کریمی
ناشر: علم کشاورزی ایران
تعداد صفحات: 562

40,000 تومــان

اطلس رستنی های دارویی پاره چهارم M تا P -جلد 11

گروه مولفان | هادی کریمی
ناشر: علم کشاورزی ایران
تعداد صفحات: 552

40,000 تومــان

  • 1