حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

توسعه محلی و منطقه ای از منظر رویکرد نهادی

گروه مولفان | خدر فرجی راد| غلامرضا کاظمیان
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 296

8,000 تومــان

حل مسائلی برگرفته از کتاب انتقال حرارت هدایتی

گروه مولفان | توحید نژاد غفار برهانی| مهدی باقری| ودات اس آرپاچی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 196

7,500 تومــان

ارزشیابی پیامدگرا در فرآیند توسعه پایدار

گروه مولفان | ابوالقاسم شریف زاده| علی اسدی| مهنوش شریفی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 760

25,000 تومــان

مبانی کاربردی هنرهای تجسمی

گروه مولفان | مظفر تقوی بلسی| محمدامید روشناس
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 316

18,000 تومــان

روشهای آماری

گروه مولفان | مجید خالداری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 860

16,000 تومــان

انتقال حرارت هدایتی

گروه مولفان | ودات اس آریا چی| توحید نژاد غفار برهانی| محسن رضایی منش| فرهاد جدیدی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 500

25,000 تومــان

مهندسی ارزش

گروه مولفان | ریچارد ج پارک| مرتضی کشفیان ریحانی| مهوش گلشن| رضا حیدری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 392

6,000 تومــان

روش تحقیق در پژوهش علوم اجتماعی

گروه مولفان | غلامحسین حبیبی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 200

4,500 تومــان

آزمون های طبقه بندی شده نظریه های جامعه شناسی

گروه مولفان | عباس وریج کاظمی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 240

5,000 تومــان

زبان تخصصی علوم اجتماعی

گروه مولفان | یحیی علی بابایی| غلامرضا جمشیدیها
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 224

12,000 تومــان

مدیریت دانش در سازمان با تاکید بر انتقال دانش

گروه مولفان | سیداحمد طباطبایی| عمران رمضانی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 104

2,200 تومــان

برنامه نویسی، محاسبات، گرافیک با نرم افزار Matlab

گروه مولفان | علی محمد پورپاک
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 226

4,000 تومــان