حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نظریه های کاربردی توسعه پایدار اجتماعی

گروه مولفان | مهرداد نوابخش
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 242

15,000 تومــان

انگلیسی برای ارتباطات و مدیریت روابط عمومی

گروه مولفان | پرستو اسلامی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 216

10,600 تومــان

حسابداری دولتی

گروه مولفان | زهرا پورزمانی| علی اسماعیل زاده مقری| سهیلا داروئیان
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 546

34,000 تومــان

اسرار عرفانی دعا

گروه مولفان | عبدالرضا مظاهری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 434

15,000 تومــان

مالیه بین الملل

گروه مولفان | سعیده صفری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 324

18,000 تومــان

حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری

گروه مولفان | زهرا لشکری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 350

20,000 تومــان

مدیریت استراتژیک و پابرجایی راهبردها

گروه مولفان | سینا نعمتی زاده| فرحناز صالحی تیرگانی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 444

22,000 تومــان

مدیریت تولید و عملیات

گروه مولفان | اس آنیل کومار| ان. سورش| محمدرضا کاباران زادقدیم| جواد خمیس آبادی| مقداد طرفه
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 528

25,000 تومــان

ره آوردی از ادب پارسی

گروه مولفان | پروانه پایدارمنفرد
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 470

25,000 تومــان

برون سپاری و درون سپاری در عرصه بین المللی

گروه مولفان | مارک ج. اشنایدریانس| اشلین ام. اشنایدریانس| ابو بوسا لوئیس| دارا جی. اشنایدریانس| ابو بوسا لوئیس| مینا جمشیدی اوانکی| صامع یوسفی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 344

5,700 تومــان

  • 1