حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اداره امور عمومی تطبیقی

گروه مولفان | فرل هدی| سید مهدی الوانی| غلامرضا معمارزاده طهران
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 421

30,000تومــان

جغرافیای شهری ژئواکوپلیتیک

گروه مولفان | کاظم جاجرمی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 116

4,500 تومــان

شهرسازی و شهرپژوهی

گروه مولفان | کاظم جاجرمی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 156

6,000 تومــان

اقلیم و شهر

گروه مولفان | ژیزل اسکورو| کاظم جاجرمی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 216

8,000 تومــان

کلیات پژوهش

گروه مولفان | غلامرضا معمارزاده طهران
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 316

17,000 تومــان

مهندسی کنترل مدرن

گروه مولفان | کاتسوهیکو اگاتا| محمد مهدی ظرافت| مهدی یونسی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 776

22,000 تومــان

شرکت سهامی حیوانات

گروه مولفان | کی. ا. تاکر| واندانا آلمن| سهراب خلیلی شورینی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 158

8,000 تومــان

مدیریت تطبیقی

گروه مولفان | غلامرضا معمارزاده طهران| مسعود احمدی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 280

15,000تومــان

جمهوری ترکیه؛ با نگاه به آینده

گروه مولفان | محمد مبینی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 424

25,000 تومــان

چهره های گوناگون تیلوریسم

گروه مولفان | استیون پی. وارینگ| سهراب خلیلی شورینی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 376

15,000 تومــان

مدیریت دانش در سازمان های مدرن -جلد 1

گروه مولفان | ماری ای. جنکس| محمد مبینی| خلیل گلصنملو
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 242

20,000 تومــان

روان شناسی کاربردی

گروه مولفان | اندرو ج. دوبرین| غلامرضا معمارزاده طهران| حجت طاهری گودرزی| البرز قیتانی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 520

30,000 تومــان