بررسی متون تخصصی از جهت فن اعراب و ترجمه (قرآن کریم؛ نهج البلاغه؛ امالی الشریف المرتضی؛ مقدمه ابن خلدون)

مولف:
سید بابک فرزانه (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
بررسی متون تخصصی از جهت فن اعراب و ترجمه (قرآن کریم؛ نهج البلاغه؛ امالی الشریف المرتضی؛ مقدمه ابن خلدون) عنوان کتابی است از سید بابک فرزانه که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. از سید بابک فرزانه، کتاب مفردات قرآن(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.