ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

گروه مولفان:
علی اصغر پورعزت (نویسنده) | میریعقوب سیدرضایی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت عنوان کتابی است از علی اصغر پورعزت که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان های دولتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اصغر پورعزت، کتاب‌های مبانی دانش اداره دولت و حکومت(سمت)، منطق عدالت زبانی(مدیر فردا)، مبانی مدیریت دولتی(سمت)، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.