تبیین معانی نمادین عناصر معماری اسلامی عصر صفوی (آثار میدان نقش جهان (امام) اصفهان)

گروه مولفان:
اصغر منتظر القائم (نویسنده) | زهرا حافظ فرقان (نویسنده)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
تبیین معانی نمادین عناصر معماری اسلامی عصر صفوی (آثار میدان نقش جهان (امام) اصفهان) عنوان کتابی است از اصغر منتظر القائم که در 474 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اصغر منتظر القائم، کتاب‌های چونان دری گشوده به بهشت(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، حرمت حرم(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، امامزادگان و حیات فرهنگی(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، امامزادگان تجلی گاه هنر قدسی(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.