جامعه شناسی ابزارهای ارتباطی (تاثیرات تلویزیون، تلویزیون های ماهواره ای و اینترنتی بر جوانان)

گروه مولفان:
محمود خلیلی (نویسنده) | یعقوب احمدی (نویسنده)

ناشر:
تایماز

درباره کتاب:
جامعه شناسی ابزارهای ارتباطی (تاثیرات تلویزیون، تلویزیون های ماهواره ای و اینترنتی بر جوانان) عنوان کتابی است از یعقوب احمدی که در 168 صفحه و توسط انتشارات تایماز در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یعقوب احمدی، کتاب‌های نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی(کویر)، دموکراسی، جامعه شناسی تاریخی تحولات دموکراتیک(جامعه شناسان)، هویت به مثابه ایدئولوژی(کویر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.