رئالیسم عرفانی (مقایسه تذکره نگاری تصوف با رئالیسم جادویی با تاکید بر آثار مارکز)

مولف:
محمد رودگر (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
رئالیسم عرفانی (مقایسه تذکره نگاری تصوف با رئالیسم جادویی با تاکید بر آثار مارکز) عنوان کتابی است از محمد رودگر که توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های عرفانی است. از محمد رودگر، کتاب دخیل هفتم(شهرستان ادب) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.