حقوق ورزشی

گروه مولفان:
ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی (نویسنده) | عبدالمهدی نصیرزاده (نویسنده) | مریم وطن دوست (نویسنده) | زخرف خان یسمسکنده (ویراستار) | سارا سراج (ویراستار)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
حقوق ورزشی عنوان کتابی است از ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی که در 208 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. از ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی، کتاب‌های راهنمای جامع زبان تخصصی(بامداد کتاب)، حرکت درمانی(شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا)، SPSS در تربیت بدنی(شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید