حقوق ورزشی

گروه مولفان:
ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی (نویسنده) | عبدالمهدی نصیرزاده (نویسنده) | مریم وطن دوست (نویسنده) | زخرف خان یسمسکنده (ویراستار) | سارا سراج (ویراستار)

ناشر:
انتشارات حتمی

درباره کتاب:
حقوق ورزشی عنوان کتابی است از ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی که در 208 صفحه و توسط انتشارات انتشارات حتمی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی، کتاب‌های راهنمای جامع زبان تخصصی(بامداد کتاب)، حرکت درمانی(انتشارات حتمی)، SPSS در تربیت بدنی(انتشارات حتمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.