انگلیسی 3 [کتاب کار و تمرین]

مولف:
شهراد محجوبی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
انگلیسی 3 [کتاب کار و تمرین] عنوان کتابی است از شهراد محجوبی که در 120 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از شهراد محجوبی، کتاب کاربرگ انگلیسی (3)(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.