محیط کسب و کار (نظریه ها، شاخص ها و تکنیک ها)

گروه مولفان:
محمد علی مرادی (نویسنده) | فرشاد رضوان (ویراستار)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
محیط کسب و کار (نظریه ها، شاخص ها و تکنیک ها) عنوان کتابی است از محمد علی مرادی که در 888 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب محیط کار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد علی مرادی، کتاب‌های شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفۀ غرب و فلسفۀ متاخر اسلامی(نشر ثالث)، حسابداری مالی1(دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.