داستان پیامبران در کلیات شمس (شرح و تفسیر عرفانی داستانها در غزلهای مولوی)

گروه مولفان:
تقی پورنامداریان (نویسنده) | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
داستان پیامبران در کلیات شمس (شرح و تفسیر عرفانی داستانها در غزلهای مولوی) عنوان کتابی است از تقی پورنامداریان که در 850 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پیامبران در ادبیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تقی پورنامداریان، کتاب‌های درآمدی بر روایت شناسی(سیاهرود)، داستان پیامبران در کلیات شمس(سخن)، عقل سرخ(سخن)، رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.