فرهنگ همسفر پیشرو آریان پور (انگلیسی - فارسی)

مولف:
منوچهر آریانپور کاشانی (نویسنده)

ناشر:
نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین

درباره کتاب:
فرهنگ همسفر پیشرو آریان پور (انگلیسی - فارسی) عنوان کتابی است از منوچهر آریانپور کاشانی که در 528 صفحه و توسط انتشارات نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از منوچهر آریانپور کاشانی، کتاب‌های فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ انگلیسی-فارسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,900 تومــان