پارکهای ملی، جنگلی و پارک طبیعت (طرح بارگذاری و طراحی مهندسی - دستورالعمل تهیه و تدوین کتاب)

مولف:
مجید مخدوم فرخنده (نویسنده)

ناشر:
مرکز نشر دانشگاهی

درباره کتاب:
پارکهای ملی، جنگلی و پارک طبیعت (طرح بارگذاری و طراحی مهندسی - دستورالعمل تهیه و تدوین کتاب) عنوان کتابی است از مجید مخدوم فرخنده که در 120 صفحه و توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پارک ها و مناطق حفاظت شده ملی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مجید مخدوم فرخنده، کتاب‌های شالوده آمایش سرزمین(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، زیستن در محیط زیست(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.