فرهنگ معاصر هزاره (انگلیسی - فارسی)

گروه مولفان:
علی محمد حق شناس (نویسنده) | حسین سامعی (نویسنده) | نرگس انتخابی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ معاصر هزاره (انگلیسی - فارسی) عنوان کتابی است از حسین سامعی که در 2024 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین سامعی، کتاب‌های نقد عقل مدرن(فرزان روز)، فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی-فارسی(فرهنگ معاصر)، ایران و مدرنیته(شرکت نشر قطره)، الگوهای ساخت واژه در زبان فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان