فرهنگ دوسویه همراه پیشرو آریان پور (فارسی-انگلیسی و انگلیسی-فارسی)

مولف:
منوچهر آریانپور کاشانی (نویسنده)

ناشر:
نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین

درباره کتاب:
فرهنگ دوسویه همراه پیشرو آریان پور (فارسی-انگلیسی و انگلیسی-فارسی) عنوان کتابی است از منوچهر آریانپور کاشانی که در 968 صفحه و توسط انتشارات نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از منوچهر آریانپور کاشانی، کتاب‌های فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ انگلیسی-فارسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.