فرهنگ دوسویه همراه پیشرو آریان پور (فارسی-انگلیسی و انگلیسی-فارسی)

مولف:
منوچهر آریانپور کاشانی (نویسنده)

ناشر:
نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین

درباره کتاب:
فرهنگ دوسویه همراه پیشرو آریان پور (فارسی-انگلیسی و انگلیسی-فارسی) عنوان کتابی است از منوچهر آریانپور کاشانی که در 968 صفحه و توسط انتشارات نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منوچهر آریانپور کاشانی، کتاب‌های فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ انگلیسی-فارسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.