مسایل سیاسی واقتصادی نفت ایران

مولف:
ایرج ذوقی (نویسنده)

ناشر:
دانش پرور

درباره کتاب:
مسایل سیاسی واقتصادی نفت ایران عنوان کتابی است از ایرج ذوقی که توسط انتشارات دانش پرور در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نفت است.