اصول بهره برداری از چاه های نفتی دارای مشکل رسوب

گروه مولفان:
احسان خامه چی (نویسنده) | هانیه رسولی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
اصول بهره برداری از چاه های نفتی دارای مشکل رسوب عنوان کتابی است از احسان خامه چی که در 214 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نفت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احسان خامه چی، کتاب‌های آسیب سازند در مخازن هیدروکربوری(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، هیدرات های گاز طبیعی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,500 تومــان