Quantum photonics (a theory for attosecond optics)

مولف:
حسن کاتوزیان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
Quantum photonics (a theory for attosecond optics) عنوان کتابی است از حسن کاتوزیان که در 130 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 2012 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نور شناسی کوانتومی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن کاتوزیان، کتاب‌های تئوری و فن آوری ساخت ادوات نیمه هادی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، فتونیک(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، فتونیک(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، تئوری و فن آوری ساخت ادوات نیمه هادی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان