زبان زاگرس (چراغی روشن به دهلیز تاریک)

مولف:
محمد کاظم علی پور (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
زبان زاگرس (چراغی روشن به دهلیز تاریک) عنوان کتابی است از محمد کاظم علی پور که در 181 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب لری است.
قیمت کتاب
165 تومــان