نظری برمنطق هرمنوتیکی هیدگر و زندآگاهی حکمت انسی اسلامی [مطالعات کاربردی هنر/15]

مولف:
محمد مددپور (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
نظری برمنطق هرمنوتیکی هیدگر و زندآگاهی حکمت انسی اسلامی [مطالعات کاربردی هنر/15] عنوان کتابی است از محمد مددپور که در 68 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هرمنوتیک است. از محمد مددپور، کتاب‌های سیر حکمت و هنر مسیحی(شرکت انتشارات سوره مهر)، فلسفه های پست مدرن غربی و گریز و گذر از مدرنیته(شرکت انتشارات سوره مهر)، سیر تفکر معاصر(شرکت انتشارات سوره مهر)، سیر تفکر معاصر(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.