تجلی نور و رنگ در هنرهای ایرانی - اسلامی [مطالعات کاربردی هنر/8]

مولف:
حسن بلخاری قهی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
تجلی نور و رنگ در هنرهای ایرانی - اسلامی [مطالعات کاربردی هنر/8] عنوان کتابی است از حسن بلخاری قهی که در 51 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زیبایی شناسی است. از حسن بلخاری قهی، کتاب‌های در باب نظریه محاکات(شرکت نشر کتاب هرمس)، قدر(شرکت انتشارات سوره مهر)، فلسفه هنر اسلامی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، آشنایی با فلسفه هنر(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.