میر عزا کاشانی (در قملرو تعزیه)

مولف:
سمانه کاظمی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
میر عزا کاشانی (در قملرو تعزیه) عنوان کتابی است از سمانه کاظمی که در 630 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تعزیه نامه ها است.