ابعاد گمشده معنا در نشانه شناسی روایی کلاسیک (نظام معنایی تطبیق یا رقص در تعامل)

مولف:
مرتضی بابک معین (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
ابعاد گمشده معنا در نشانه شناسی روایی کلاسیک (نظام معنایی تطبیق یا رقص در تعامل) عنوان کتابی است از مرتضی بابک معین که در 266 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گفتمان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی بابک معین، کتاب‌های معنا به مثابه تجربه زیسته(سخن)، آگاهی نقد(علم)، چیستی ترجمه در هرمنوتیک(سخن)، زیبایی شناسی نفی در آثار مالارمه(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.