بر این رواق مقرنس (گزیده نقد و بررسی های شعر استاد علی معلم دامغانی)

مولف:
مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
بر این رواق مقرنس (گزیده نقد و بررسی های شعر استاد علی معلم دامغانی) عنوان کتابی است از مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری که در 544 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است.