آسیب های اجتماعی و روند تحول آن در ایران [مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران، خرداد 1381/1]

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
آگه

درباره کتاب:
آسیب های اجتماعی و روند تحول آن در ایران [مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران، خرداد 1381/1] عنوان کتابی است که در 0 صفحه و توسط انتشارات آگه در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مسائل اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.