استاد بشر (پژوهش هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیرالدین طوسی)

گروه مولفان:
حسین معصومی همدانی (ویراستار) | محمد جواد انواری (ویراستار)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
استاد بشر (پژوهش هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیرالدین طوسی) کتابی است که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیلسوفان ایرانی است.