فرهنگ همراه پیشرو انگلیسی فارسی

مولف:
منوچهر آریانپور کاشانی (نویسنده)

ناشر:
نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین

درباره کتاب:
فرهنگ همراه پیشرو انگلیسی فارسی عنوان کتابی است از منوچهر آریانپور کاشانی که در 898 صفحه و توسط انتشارات نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از منوچهر آریانپور کاشانی، کتاب‌های فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ انگلیسی-فارسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,900 تومــان