فرهنگ تخصصی مخابرات رادیویی انگلیسی فارسی

گروه مولفان:
عبدالله قاسمی (نویسنده) | فرناز قاسمی (نویسنده) | فرشید قاسمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
فرهنگ تخصصی مخابرات رادیویی انگلیسی فارسی عنوان کتابی است از عبدالله قاسمی که در 336 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالله قاسمی، کتاب‌های اکتساب و اجرای مهارتهای ورزشی(بامداد کتاب)، چکیده های عمر(اسرار دانش)، سیستم های مخابراتی و کمک ناوبری دریایی(اسرار دانش)، مباحث وِیژه در طراحی لینکهای رادیویی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.