روسازی بتنی (مصالح، طراحی، اجرا و نگهداری)

گروه مولفان:
فریدون مقدس نژاد (نویسنده) | سید یاشار بهشتی شیرازی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
روسازی بتنی (مصالح، طراحی، اجرا و نگهداری) عنوان کتابی است از فریدون مقدس نژاد که در 698 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روسازی است. از فریدون مقدس نژاد، کتاب ریاضیات پیشرفته و کاربرد آن در مهندسی روسازی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.