ازدواج های نامبارک شاهنامه و تحلیل آنها

مولف:
مریم جلالی کندلجی (نویسنده)

ناشر:
بهاردخت

درباره کتاب:
ازدواج های نامبارک شاهنامه و تحلیل آنها عنوان کتابی است از مریم جلالی کندلجی که توسط انتشارات بهاردخت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹ است.