نظم جهانی (تاملی در ویژگی ملت ها و جریان تاریخ)

گروه مولفان:
هنری کیسینجر (نویسنده) | محمدتقی حسینی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
نظم جهانی (تاملی در ویژگی ملت ها و جریان تاریخ) عنوان کتابی است از هنری کیسینجر با ترجمه‌ی محمدتقی حسینی که در 457 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از 2014، World order. موضوع اصلی این کتاب امنیت بین المللی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هنری کیسینجر، کتاب‌های دیپلماسی(اطلاعات)، دیپلماسی(اطلاعات)، سلاح های هسته ای و خط مشی سیاسی آمریکا(موسسه انتشارات امیرکبیر)، چین(فرهنگ معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.