عوامل الجرجانی والبرکوی

گروه مولفان:
عبدالقاهربن عبدالرحمن جرجانی (نویسنده) | محمد بن پیر علی برکلی (نویسنده)

ناشر:
کردستان

درباره کتاب:
عوامل الجرجانی والبرکوی عنوان کتابی است از عبدالقاهربن عبدالرحمن جرجانی که توسط انتشارات کردستان در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است.
قیمت کتاب
700 تومــان