جهانی شدن و تمدن ها [یک کتاب در یک مقاله/36]

گروه مولفان:
گودرز میرانی (نویسنده) | کورش بختیاری (نویسنده) | مهدی مظفری (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی فخراکیا

درباره کتاب:
جهانی شدن و تمدن ها [یک کتاب در یک مقاله/36] عنوان کتابی است از کورش بختیاری که توسط انتشارات موسسه انتشاراتی فخراکیا در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جهانی شدن است.