ما و جهانی شدن (پیش طرح شناخت و سیاستگذاری)

مولف:
محمد نهاوندیان (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی فخراکیا

درباره کتاب:
ما و جهانی شدن (پیش طرح شناخت و سیاستگذاری) عنوان کتابی است از محمد نهاوندیان که توسط انتشارات موسسه انتشاراتی فخراکیا در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جهانی شدن است.
قیمت کتاب
2,000 تومــان