دیوان امیر معزی (متضمن قصاید و غزلیات و مقطعات و مشتمل بر حوادث تاریخی پنجاه و پنج سال از ایام سلطنت)

گروه مولفان:
محمدبن عبدالملک امیر معزی (نویسنده) | عباس اقبال آشتیانی (نویسنده)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
دیوان امیر معزی (متضمن قصاید و غزلیات و مقطعات و مشتمل بر حوادث تاریخی پنجاه و پنج سال از ایام سلطنت) عنوان کتابی است از عباس اقبال آشتیانی که در 916 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از عباس اقبال آشتیانی، کتاب‌های تاریخ کامل ایران(آرایان)، میرزا تقی خان امیرکبیر(موسسه انتشارات نگاه)، تاریخ ایران(پیمان)، تاریخ ایران(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
27,500 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 6ق