فرهنگ فارسی عمید -مجموعه 3 جلدی (شامل واژه های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی)

مولف:
حسن عمید (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
فرهنگ فارسی عمید -مجموعه 3 جلدی (شامل واژه های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی) عنوان کتابی است از حسن عمید که در 918 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از حسن عمید، کتاب‌های فرهنگ فارسی عمید(پارمیس)، فرهنگ فارسی عمید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فارسی عمید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فارسی عمید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان