مدیریت شهری در جهان -جلد 2

گروه مولفان:
محمد تقی رضویان (نویسنده) | فرانک سعیدی فرد (نویسنده) | منا صالحی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد

درباره کتاب:
مدیریت شهری در جهان -جلد2 عنوان کتابی است از محمد تقی رضویان که در 360 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهرداری است. از محمد تقی رضویان، کتاب‌های مدیریت شهری در جهان(دانشگاه امام رضا)، محیط زیست شهری(علم)، فضاهای فرسوده شهری(دانشگاه امام رضا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.