امپریالیسم چیست؟ (تاریخ و نظریه)

مولف:
محمد تقی قزلسفلی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
امپریالیسم چیست؟ (تاریخ و نظریه) عنوان کتابی است از محمد تقی قزلسفلی که در 300 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امپریالیسم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد تقی قزلسفلی، کتاب‌های زندگی روزمره در سایه استالینیسم(امید صبا)، فلسفه فلسفه سیاسی(رشد آموزش)، بایسته های تاریخ اندیشه سیاسی غرب(رشد آموزش)، زیبایی شناسی و سیاست(دانشگاه مازندران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان