امپریالیسم چیست؟ (تاریخ و نظریه)

مولف:
محمد تقی قزلسفلی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
امپریالیسم چیست؟ (تاریخ و نظریه) عنوان کتابی است از محمد تقی قزلسفلی که در 300 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امپریالیسم است. از محمد تقی قزلسفلی، کتاب‌های زندگی روزمره در سایه استالینیسم(امید صبا)، فلسفه فلسفه سیاسی(رشد آموزش)، بایسته های تاریخ اندیشه سیاسی غرب(رشد آموزش)، زیبایی شناسی و سیاست(دانشگاه مازندران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان