آزمایشگاه شیمی آلی

مولف:
فریبا حیدری زاده (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید چمران اهواز

درباره کتاب:
آزمایشگاه شیمی آلی عنوان کتابی است از فریبا حیدری زاده که در 192 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی آلی است.
قیمت کتاب
5,000 تومــان