نقشمایه های نویافته حوزه هلیل رود

مولف:
زهرا آقاعباسی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید باهنر (کرمان)

درباره کتاب:
نقشمایه های نویافته حوزه هلیل رود عنوان کتابی است از زهرا آقاعباسی که در 356 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید باهنر (کرمان) در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقاشی های روی صخره است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.