حاشیه الچوری علی الفناری (و محمد امین والقرباغی فی المنطق)

گروه مولفان:
مفضل بن عمر اثیرالدین ابهری (نویسنده) | محمدمهدی چوری (گردآورنده)

ناشر:
کردستان

درباره کتاب:
حاشیه الچوری علی الفناری (و محمد امین والقرباغی فی المنطق) عنوان کتابی است از محمدمهدی چوری که توسط انتشارات کردستان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب منطق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدمهدی چوری، کتاب‌های فقه المتقین در شرح منهاج الطالبین در مذهب امام نووی(کردستان)، فقه المتقین در شرح منهاج الطالبین در مذهب امام نووی(کردستان)، فقه المتقین در شرح منهاج الطالبین در مذهب امام نووی(کردستان)، فقه المتقین در شرح منهاج الطالبین در مذهب امام نووی(کردستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.