یادنامه ابوالفضل بیهقی (مجموعه سخنرانیهای مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی مشهد، 21 تا 25 شهریور ماه 1349)

مولف:
محمدبن حسین بیهقی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
یادنامه ابوالفضل بیهقی (مجموعه سخنرانیهای مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی مشهد، 21 تا 25 شهریور ماه 1349) عنوان کتابی است از محمدبن حسین بیهقی که در 696 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بیهقی، محمدبن حسین، ۳۸۵ است. از محمدبن حسین بیهقی، کتاب‌های تاریخ بیهقی(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ بیهقی(مهتاب)، حدیث خداوندی و بندگی(نشر نی)، تاریخ بیهقی(فردوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.