گلستان سعدی (پس از مقابله هفت نسخه خطی و ده نسخه چاپی از مداخله کاتبان و ناشران. ..)

گروه مولفان:
مصلح بن عبدالله سعدی (نویسنده) | نورالله ایزدپرست (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه دانش

درباره کتاب:
گلستان سعدی (پس از مقابله هفت نسخه خطی و ده نسخه چاپی از مداخله کاتبان و ناشران. ..) عنوان کتابی است از مصلح بن عبدالله سعدی که توسط انتشارات کتابخانه دانش در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصلح بن عبدالله سعدی، کتاب‌های کلیات سعدی(کتاب آبان)، گلستان سعدی(به نشر)، کلیات سعدی(لیدا)، کلیات سعدی(کارگاه فیلم و گرافیک سپاس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,000 تومــان
موضوعات کتاب
نثر فارسی -- قرن ق ۷