برگردان گات ها

گروه مولفان:
رستم شهزادی (مترجم) | سیاووش کشاورزی (مترجم) | بهنام مبارکه (مترجم)

ناشر:
فروهر

درباره کتاب:
برگردان گات ها عنوان کتابی است با ترجمه بهنام مبارکه که توسط انتشارات فروهر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اوستا. گاهان است.