گفتمان جنگ در رسانه ها و زبان ادبیات (با نگاهی به نوشته های جنگ جهانی نخست مقالاتی از جورج لیکاف. ..)

مولف:
فرهاد ساسانی (گردآورنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
گفتمان جنگ در رسانه ها و زبان ادبیات (با نگاهی به نوشته های جنگ جهانی نخست مقالاتی از جورج لیکاف. ..) عنوان کتابی است از فرهاد ساسانی که در 363 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ جهانی اول، ۱۹۱۸ است. از فرهاد ساسانی، کتاب‌های صور خیال در نظریه جرجانی(علم)، نشانه شناسی مکان(سخن)، مروری بر مطالعات نشانه شناختی سینما(شرکت انتشارات سوره مهر)، خاطره و گفتمان جنگ(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.