راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناسی رسمی برق و مکانیک -جلد 4

گروه مولفان:
امید بزرگ حداد (نویسنده) | داوود امینی (نویسنده)

ناشر:
نوآور

درباره کتاب:
راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناسی رسمی برق و مکانیک -جلد4 عنوان کتابی است از امید بزرگ حداد که در 104 صفحه و توسط انتشارات نوآور در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران. قوه قضائیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امید بزرگ حداد، کتاب‌های بهینه سازی سامانه های منابع آب(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان(نوآور)، مهندسی و مدیریت سامانه های آبی(نوآور)، مهندسی انرژی باد(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.