موضوعات راهبردی برای مدیریت شهری در مشارکت های عمومی - خصوصی

گروه مولفان:
بهروز درویش (نویسنده) | رحیم سرور (نویسنده) | بابک جعفریان (نویسنده)

ناشر:
سخنکده

درباره کتاب:
موضوعات راهبردی برای مدیریت شهری در مشارکت های عمومی - خصوصی عنوان کتابی است از رحیم سرور که توسط انتشارات سخنکده در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهرداری است. از رحیم سرور، کتاب‌های راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر(تیسا)، تحلیل و ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی ترافیک و حمل و نقل شهری(تیسا)، مباحث راهبردی در زمینه ی مشارکت های عمومی - خصوصی در چشم انداز بین المللی(سخنکده)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.