موضوعات راهبردی برای مدیریت شهری در مشارکت های عمومی - خصوصی

گروه مولفان:
بهروز درویش (نویسنده) | رحیم سرور (نویسنده) | بابک جعفریان (نویسنده)

ناشر:
سخنکده

درباره کتاب:
موضوعات راهبردی برای مدیریت شهری در مشارکت های عمومی - خصوصی عنوان کتابی است از رحیم سرور که توسط انتشارات سخنکده در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهرداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رحیم سرور، کتاب‌های راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر(تیسا)، تحلیل و ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی ترافیک و حمل و نقل شهری(تیسا)، مباحث راهبردی در زمینه ی مشارکت های عمومی - خصوصی در چشم انداز بین المللی(سخنکده)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.